DOMY
 
 

 
OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00024424/2
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art.953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-01-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 6 odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności do nieruchomości rolnej składającej się z działki nr 69 o pow. 1,0820ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym składającym się z 5 pokoi, 2 kuchni, ganku, łazienki z wc, spiżarki i korytarza o pow. uż. 126,36m2 oraz budynkami gospodarczymi
 
należącej do dłużnika Gerarda Lipińskiego
położonej w Lasowicach Wielkich 56,  
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00024424/2.
Suma oszacowania wynosi 168 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 112 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 800,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
W związku z art. 2a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) nabywcą  nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż w/w wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek. Obowiązki nabywcy nieruchomosci rolnej określone są w art. 2b wyżej cytowanej ustawy. 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00005181/7
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-01-2018r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15     w sali nr  6      odbędzie się  
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości  składającej się z działek  nr 115, nr 122, nr 126, nr 129, nr 168 o  łącznej pow.  9,4500 ha; nieruchomość w zakresie działki 168 o pow. 5,73 ha stanowi grunty orne, łąki trwałe klasy RIVa, RV, ŁIV z dojazdem drogą asfaltową; w zakresie działki nr 115 o pow. 0,25ha stanowi łąki trwałe klasy ŁIII; w zakresie działki nr 129 o pow. 0,52ha stanowi grunty orne klasy RIVb z dojazdem drogą asfaltową natomiast w zakresie działki nr 122 nieruchomość stanowi obszar użytków rolnych zabudowanych z budynkiem stodoły częściowo murowanej z cegły, a częściowo obitej deskami, część działki użytkowana także jako pastwisko trwałe; ponadto w zakresie działki 126 nieruchomość jest zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 146,29m2, budynek ten jest budynkiem parterowym, w zabudowie półzwartej ze stajnią, o pow. 337,56m2
 
należącej  do dłużników: Ryszarda Miczulis i Grażyny Miczulis 
położonej w  Duczowie, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00005181/7 
Suma oszacowania wynosi 366 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 244 533,33zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 680,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00000992/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-01-2018r. o godz. 14:20 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 24/1, nr 24/2 oraz nr 80 o pow. łącznej 0,6500ha; działka nr 80 zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowym o pow. uż. 158m2 oraz czterema budynkami produkcyjno-usługowo-gospodarczymi o pow. zabudowy łącznej 522m2; 
należącej do dłużnika Piotra Hoc
położonej w Kochłowicach w gminie Byczyna, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00000992/0. 
Suma oszacowania wynosi 161 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 120 750,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 100,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
www.komornik-kluczbork.pl/data/files/zdjecia_kochlowice.pdf 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00035203/7 i KW OP1U/00035202/0
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  25-01-2018r.r. o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  6 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się z działek nr 155 o pow. 0,0451ha i nr 154 o pow.0,0468ha (łączna pow. 0,0919ha) zabudowanych budynkiem mieszkalnym parterowym z poddaszem użytkowym o pow. uż. 204,22m2 z piwnicą o pow. uż 53,38m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. uż. 30,06m2 
   
należącej do dłużnika: Jakuba Dziedzic
położonej w Namysłowie, przy ul. Falskiego 5, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgi  wieczyste o numerach KW OP1U/00035203/7 i KW OP1U/00035202/0. 
Suma oszacowania wynosi 556.100,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 417.075,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 55.610,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00028802/4
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 25-01-2018r. o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr  6 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja prawa własności nieruchomości składającej się działki nr 98 o pow. 2,4400ha klasy RIVa (0,25ha), RIVb (0.12ha), ŁIV (0,26ha) oraz działki nr 96/3 o pow. 0,6300ha klasy RIIIb (0,82ha), RIVa (0,78ha), ŁIV (0,72ha) Br-RIVa (0,12ha); łączna powierzchnia nieruchomości wynosi 3,0700ha; nieruchomość stanowi teren zabudowany, rolę i łąkę;  działka nr 98 częściowo zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 117m2 i budynki produkcyjno-gospodarczymi o pow. zab. ogółem 459m2  
 
należącej  do dłużnika: Krzysztofa Pilok
położonej w Szymonkowie - Borowni, 
dla której  Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1U/00028802/4  
Suma oszacowania wynosi 164 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi
123 000,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 400,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

Załączniki:
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS