GRUNTY
 
 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00022033/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2018r. o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
pierwsza licytacja nieruchomości rolnej składającej się z zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. uż. 201,51m2 oraz budynkami produkcyjno-gospodarczymi dla rolnictwa działki nr 65 oraz niezabudowanych działek nr 2/4, 2/14, 2/15, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 85, 130 i 132 

należącej do dłużnika Romana Famuły
położonej w Chudobie w gminie Lasowice Wielkie, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00022033/0. 
Suma oszacowania wynosi 930 808,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 698 106,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 93 080,80zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Z uwagi na datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego do nabycia prawa własności nieruchomości rolnej opisanej w niniejszym obwieszczeniu nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r., poz. 803) - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017r. sygn. III CZP 35/17. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW OP1U/00011773/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-03-2018r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kluczborku mającego siedzibę przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 15 w sali nr 12 odbędzie się  
 
druga licytacja nieruchomości rolnej składającej się z działki nr 313/2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi oraz niezabudowanych działek nr 313/1, 242, 335, 196; pow. łączna 7,77ha  
należącej do dłużnika Adama Kubary
położonej w Proślicach w gminie Byczyna, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00011773/9.  
Suma oszacowania wynosi 307 348,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 204 898,67zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 734,80zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
W związku z art. 2a Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2016 poz. 585, z późn. zm.) nabywcą  nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej wystarczające jest, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego nabywcy nie może przekraczać powierzchni 300 ha użytków rolnych. Nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty niż w/w wymienione, może nastąpić za zgodą Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, wydanej na wniosek. Obowiązki nabywcy nieruchomosci rolnej określone są w art. 2b wyżej cytowanej ustawy. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.
 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00080705/6  W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 867 kpc i art. 868 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2018r. o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka mieszczącej się w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości rolnej składającej się z niezabudowanej działki nr 17/1 o pow. użytkowej 0,4436ha 

należącej  do dłużników Małgorzaty Famuły i Romana Famuły
położonej w obrębie wsi Chudoba w gminie Lasowice Wielkie, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00080705/6. 
Suma oszacowania wynosi 11 600,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi 5 800,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 160,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Z uwagi na datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego do nabycia prawa własności nieruchomości rolnej opisanej w niniejszym obwieszczeniu nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r., poz. 803) - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017r. sygn. III CZP 35/17. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
nr KW OP1U/00080706/3  W TRYBIE UPROSZCZONYM

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Maciej Kaczmarzyk na podstawie art. 867 kpc i art. 868 kpc w zw. z art. 10136 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-03-2018r. o godz. 12:30 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kluczborku Macieja Kaczmarzyka mieszczącej się w Kluczborku przy ul. Wolności 12 odbędzie się 
 
druga licytacja prawa własności nieruchomości rolnej składającej się z niezabudowanej działki nr 61 o pow. użytkowej 0,8936ha    

należącej  do dłużników Małgorzaty Famuły i Romana Famuły
położonej w obrębie wsi Chudoba w gminie Lasowice Wielkie, 
dla której Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1U/00080706/3. 
Suma oszacowania wynosi 20 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 1/2 sumy oszacowania i wynosi  10 350,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć najpóźniej dzień przed licytacją rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 070,00zł. Rękojmię można uiścić także na 2 dni przed licytacją na konto komornika:
Bank Spółdzielczy w Wołczynie Centrala 59 88760009 0035 7205 2000 0001. 
 
Z uwagi na datę wszczęcia postępowania egzekucyjnego do nabycia prawa własności nieruchomości rolnej opisanej w niniejszym obwieszczeniu nie stosuje się ograniczeń w nabywaniu nieruchomości rolnych wynikających z art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012r., poz. 803) - uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 sierpnia 2017r. sygn. III CZP 35/17. 
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Osoby pozostające w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej winny do licytacji przystąpić w towarzystwie współmałżonka bądź z jego pełnomocnictwem w formie dokumentu z podpisem urzędowo poświadczonym. Osoby pozostające w innym małżeńskim ustroju majątkowym winny posiadać ze sobą do licytacji dokument stwierdzający taką okoliczność.

 
 

 
46-203 Kluczbork
ul. Wolności 12

tel./fax: +48 77 414 26 55
e-mail: kluczbork2@komornik.pl

Witryna wykorzystuje ciasteczka (ang. cookies) w celach sesyjnych oraz statystycznych.
Więcej informacji w polityce prywatności.

 Realizacja: new4mat.com Sp. z o.o.
ADMINISTRACJA n4CMS